Litteratursøgning 2

 • dansk
 • litteratursøgning
 • øvet
 • via

Kurset guider dig gennem trinene i den systematiske søgemetode – fra formulering og afgrænsning af spørgsmål/problemstilling til evaluering af søgning. Systematisk søgning er en struktureret, dokumenterende og reproducerbar metode til litteratursøgning. Der findes flere andre søgemetoder.

Du lærer:

 • at præcisere og afgrænse dit emne
 • hvor du kan søge litteratur
 • at finde relevante søgeord ved hjælp af databasernes indeksering
 • at søge effektivt ved hjælp af boolske operatorer, bloksøgning og afgrænsningsfaciliteter
 • at evaluere din søgning og sortere fund​

Kurset anvender en række fagtermer. På næste trin skal du hente ordlisten. Undervejs i kurset er ord i ordlisten markeret med rødt.

På kurset Litteratursøgning 1 finder d​u en mere generel introduktion til litteratursøging.

Med alle øvelser tager det to timer at gennemføre kurset.


Trin 1: Definér dit emne

En målrettet litteratursøgning kræver, at du har defineret et fokuseret emne eller en problemformulering.
I videoen bliver du derfor introduceret til en række spørgsmål, der hjælper dig med at stille skarpt på dit emne​.

Øvelser

 1. Vælg en problemstilling, som du gerne vil søge litteratur om, og formulér denne i et par sætninger.
 2. Udvælg centrale fagbegreber, som dækker aspekterne​ i din problemstilling.
 3. Hvilke kildetyper har du behov for (statistik, avisartikler, lærebøger, faglige rapporter, fagartikler eller videnskabelige forskningsartikler)?
 4. Søger du efter dansk, skandinavisk og/eller international litteratur?
 5. Hvilken tidsperiode ønsker du at finde litteratur fra?

Trin 2: Vælg databaser

Systematisk akademisk litteratursøgning foregår fortrinsvis i bibliografiske databaser. Databaserne indeholder ordnede samlinger af forskellige materialetyper. Databaserne kan være strukturerede efter forskellige kriterier. De kan være fagspecifikke, eller dække regionalt, nationalt eller internationalt materiale.  

Videoen handler om, hvilke databaser du kan anvende til din litteratursøgning.
Du bliver introduceret til funktionaliteter i databaserne Bibliotek.dk, Forskningsportal.dk og ERIC (en international base som rummer litteratur inden for undervisning og pædagogik).
Fra VIA Bibliotek har du adgang til en lang række generelle og fagspecifikke databaser.

Øvelser

 1. Undersøg hvilken database der giver adgang til nordiske videnskabelige tidsskrifter inden for det pædagogiske område.
 2. Undersøg hvilke databaser VIA Bibliotek tilbyder inden for dit fagområde.

Trin 3: Vælg søgeord

Processen med at vælge søgeord er den mest tidskrævende fase i søgeprocessen. De følgende tre videoer viser hver et element i processen.

Video 1 viser hvordan du kan kvalificere dine søgeord ved at undersøge emneindekseringen i bibliotek.dk, og hvordan du kan skabe overblik over søgeordene vha. en logbog/tabel.

Video 2 viser, hvordan du kan anvende ordbøger til at identificere synonymer, stavemåder og mulige kandidater til søgeord.​

Video 3 viser, hvordan du anvender en international fagspecifik database til at identificere relevante søgeord med hjælp fra databasens kontrollerede emneordsliste/Thesaurus.

Øvelser

Du skal finde litteratur om praksisnær- og anvendelsesorienteret undervisning i folkeskolen. Du skal afdække og undersøge begreber og synonymer nærmere:

 1. Opret en logbog og indsæt en tabel. Indtast de centrale begreber fra problemstillingen i tabellen.
 2. Søg på Google med “def: praksisnær” og undersøg mulige alternative søgeord for begrebet praksisnær. Indsæt forslag i tabellen.
 3. Søg også “def: anvendelsesorienteret” og undersøg alternative begreber for betydningen af anvendelsesorienteret undervisning. Skim relevante dokumenter og indsæt begreber i tabellen.
 4. Brug Den Danske Ordbog til at undersøge om der findes relevante synonymer for ordet “folkeskolen”, indsæt dine valg i tabellen.
 5. Indsæt en ny række i tabellen under den første – til engelske begreber.
 6. Prøv om de danske ord kan oversættes ved hjælp af Ordbogen.com
 7. Lav opslag i ERICs Thesaurus på de engelske ord. Afklar om ordene ligger i Thesaurus – eller om der foreslås relevante alternative ord. Indsæt dine valg i tabellen.

Trin 4: Udfør søgning

Ved søgning i databaser anvendes de boolske operatorer OG (AND), ELLER (OR) og IKKE (NOT) til at kombinere søgeord. Emnet, der undersøges i problemformuleringen, opdeles i et antal emneaspekter eller “blokke”. Søgeordene i den enkelte blok er repræsentanter (synonymer) for blokken/emneaspektet. Du kan anvende flere eller alle søgeblokke i din søgning afhængig af databasernes dækning af emnet.
Video 1 viser, hvad boolske operatorer er og demonstrerer, hvordan de kan anvendes i Bibliotek.dk og Forskningsportal.dk. Videoerne viser også, hvordan du kan gemme og dokumentere din litteratursøgning.

Øvelse 1

Udfør bloksøgning på danske søgeord i Bibliotek.dk

 1. Kombiner synonymer i blok 1 med or (gentag med flere blokke)
 2. Gentag kombinering med OR på søgeord fra blok 2 med videre​
 3. Kombiner søgeresultatet fra bloksøgningerne med den boolske operator and (Mine søgninger)
 4. Dokumenter din søgning med skærmprint fra Bibliotek.dk/Mine søgninger

Video 2 demonstrerer, hvordan du kan lave bloksøgning på dit emne ved hjælp af de boolske operatorer i databasen ERIC. Filmen forklarer også, hvordan du kan anvende Limits til at afgrænse dit søgeresultat, og hvordan du kan dokumentere din litteratursøgning.​​​

Øvelse 2

Udfør bloksøgning på engelske søgeord i en relevant Ebsco base

 1. Kombiner synonymer i blok 1 med OR (fritekstord + emneord fra thesaurus). Vær opmærksom på bøjninger og forskellige stavermåder på engelsk og amerikansk
 2. Gentag kombinering med OR på søgeord fra blok 2 mv.
 3. Kombinér søgeresultater fra de enkelte blokke med AND
 4. Foretag relevant afgrænsning med Refine Results for at inkludere/ekskludere artikler på baggrund af udgivelsesår, geografi, materialetype, emne, peer review, køn og aldersgruppe (forskellige muligheder i forskellige databaser)​
 5. Dokumentér din søgning med skærmprint fra Search History
 6. Opret konto og gem din søgning (Save Searches)

Trin 5: Evaluering af søgeresultater

Når du har udført din søgning, skal du vurdere resultatet. Videoen demonstrerer en metode, hvor fundene gennemgås i to trin – 1) titel/abstract gennemgang og 2) vurdering af den fulde artikeltekst.

Du skal overveje, om du kunne have fundet flere relevante kilder med andre afgrænsninger, eller om valg af andre databaser og søgeord ville kunne bidrage med flere relevante kilder til besvarelse af din problemstilling. ​

Øvelser

Gå til dit søgeresultat fra din bloksøgning i EBSCO.

Har du fundet et overkommeligt antal søgeresultater?

 • Søgningen kan udvides ved at tilføje relevante fritekstord i blokkene (med OR). Søgningen kan også udvides ved at fjerne én blok fra søgningen.
 • Søgningen kan indsnævres ved at tilføje en ekstra blok/emneaspekt eller ved at fjerne søgeord fra blokkene.
 1. Gennemgå søgeresultaterne fra din EBSCO søgning ved at læse titel og abstracts, tilføj relevante fund til Folder.
 2. Gå til Folder og åben PDF/fulltext for at skimme artiklen (metode og konklusion)
  • ​​​Fjern irrelevante kilder fra Folder
 3. ​​Vurdér om dine fund er tilfredsstillende, eller om du skal søge i andre databaser eller søge på nye relevante ord, som du har fundet i de udvalgte artikler.
 4. Gennemgå referencelisten på en af de udvalgte artikler for at se, om du her opdager nye relevante kilder, ​der kan rumme svar på din problemstilling.

Du er som VIA studerende altid velkommen til at henvende dig til VIA Bibliotek for hjælp til litteratursøgning.​

Vi håber, at du med kurset har fået nye metoder til systematisk litteratursøgning. Vi har lavet en ordliste, der samler udvalgte fagtermer. Du finder ordlisten nedenfor:

ORDLISTE til litteratursøgning 2

Bloksøgning
Spørgsmålet opdeles i et antal emneaspekter eller ”blokke”. Du kan anvende flere eller alle blokke i din søgning afhængig af databasernes dækning af emnet. Søgeordene i den enkelte blok, er repræsentanter for blokken/emneaspektet. (Se også Boolske operatorer).

Boolske operatorer
Der findes tre operatorer til kombinering af søgeord –som er OG, ELLER, IKKE. Kombinering med den boolske operator ELLER udvider søgningen. Det vil sige, at du finder materialer, hvor enten det ene eller det andet søgeord –eller begge –er repræsenteret. Du kan bruge ELLER operatoren, når du skal søge på synonyme ord –for at udvide søgeresultatet. Når du bruger den boolske operator OG mellem to søgeord, finder du materialer i basen, som indeholder begge søgeord. Tilføjelsen af flere ord vil afgrænse antallet af fund, da alle ord skal være indeholdt i resultatet. Operatoren NOT bruges til at ekskludere en delmængde af irrelevante resultater.

EBSCO
EBSCO er databasevært for en række internationale (artikel-) databaser, hvor du kan du finde fag-og forskningsartikler med mere fra store dele af verden.

Fjernadgang
Hvis VIA Bibliotek har købt licens til en ressource, og du vil benytte ressourcen på en adresse, der ikke hører til VIA University College, skal du åbne ressourcen fra VIA biblioteks hjemmeside.

Fritekstord
Fritekstord er ord fra naturligt sprog, ord som kan optræde i titler og abstracts og som du finder i almindelige ordbøger.

Kombinationssøgning – se Boolske operatorer.

Kontrollerede emneord (subject headings)
Når artikler m.v. indekseres/registreres i databaserne, tagges de i nogle databaser med kontrollerede emneord. Dette gøres på baggrund af basens kontrollerede emneordsliste, som rummer udvalgte og veldefinerede fagtermer med henblik på øget genfinding i basen. (Se også Thesaurus).

Peer Review / Fagfællebedømmelse

Fagfællebedømmelse er udtryk for en bedømmelse af et videnskabeligt produkt, der foretages af fagfæller (peers eller referees). Bedømmelsen angår produktets videnskabelige kvalitet, og den anvendes især til at kvalitetssikre forskningspublikationer inden publicering. https://forskerportalen.dk/da/generelt-om-publicering/

Systematisk søgning
Systematisk søgning er struktureret, dokumenteret og reproducerbar. Søgningen rummer følgende fem trin: 1.Definér dit emne 2.Vælg databaser 3.Vælg søgeord 4.Udfør søgning 5.Evaluering af søgeresultat

Thesaurus

En thesaurus er en særlig emneordsliste, hvor ordenes betydning forklares, og ordets placering i emnehierarkier præsenteres. Indgangen til databasens thesaurus kan være navngivet forskelligt. (Se også Kontrollerede emneord).

Trunkering

Trunkering anvendes til at udvide en søgning, ved at søge på flere mulige endelser af søgeordet. Trunkeringstegn (*) sættes på ordstammen. F.eks. finder smerte* resultater hvor følgende ord optræder: smerte, smerter, smertelindring, smertepatient, smertelindring, smerteklinik…